Polityka prywatności

Jesteś w: Strona główna » Polityka prywatności
Polityka prywatności
   Bezpieczeństwo Państwa danych oraz prawo do prywatności jest dla nas bardzo ważne. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych. Zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma MAJER Beata Majerczyk sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Dokument został stworzony w celu wyjaśnienia naszego stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
 
Administratorem Państwa danych jest:
Firma Handlowo–Usługowa „MAJER” Beata Majerczyk
ul. Słomka 218 B,
34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 100 72, e-mail: biuro@majer-hurt.com
 
1. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa przy realizacji Państwa dyspozycji odnośnie zamówień, obsługi ofert lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych oraz ich przechowywania jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowy obowiązek do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z:
- realizacją działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
- zawarciem, realizacją, wykonaniem i rozliczeniem umów oraz w celach ich archiwizacji,
- wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na MAJER Beata Majerczyk, np. wystawienia faktury lub rachunku,
- założeniem i administrowaniem Państwa kontem internetowym na stronie www.system.majer-hurt.com
- informacją marketingowo - reklamową dotyczącą produktów i usług świadczonych przez firmę MAJER Beata Majerczyk jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie Państwa zgody.
 
3. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu wykonania umowy z MAJER Beata Majerczyk. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 
4. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora:
- dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail)
- dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
- dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 
5. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 
6. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z MAJER Beata Majerczyk, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić MAJER Beata Majerczyk.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 
9. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach handlowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży/kupna zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 
10. Wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
11. Korzystamy z plików “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk.
 
12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Majer | 2000-2012