Współpraca

Jesteś w: Strona główna » Współpraca
 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAWY I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ:
F.H.U MAJER BEATA MAJERCZYK Z SIEDZIBĄ W MSZANIE DOLNEJ
D.A.S. DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH W MSZANIE DOLNEJ
 
I. Zamówienia i indywidualne zlecenia
II. Ceny i płatności
III. Własność towaru
IV. Dostawy
V. Reklamacje
VI. Postanowienia końcowe
 
I. Zamówienia i indywidualne zlecenia
1. Firma MAJER i D.A.S. prowadzi sprzedaż na rzecz przedsiębiorców.
2. Zamówienia przyjmowane są:
a) w formie pisemnej (e-mailem) - e-mail: biuro@majer-hurt.com
b) za pośrednictwem platformy internetowej: sklep.majer-hurt.com
3. Każde zamówienie jest rejestrowane, potwierdzane pisemnie (e-mailem) i wiąże strony po pisemnym potwierdzeniu przez firmę MAJER lub D.A.S. (e-mailem).
4. Zamówienia na wyroby standardowe (będące na stanie magazynowym) są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych.
5. Zamówienia na wyroby niestandardowe i specjalistyczne do produkcji są realizowane:
- w przypadku towarów niestandardowych, wymagających sprowadzenia od producentów: RHODIUS, 3M, ANDRE, TEXXOR, RODI, SZCZOTEX, FESTA - w około 7 dni roboczych (uzależnione od aktualnej dostępności na magazynie producenta),
- w przypadku produkcji pasów ściernych VSM - w około 10 dni roboczych,
- w przypadku produkcji pasów ściernych 3M - w około 7 dni roboczych,
- w przypadku produkcji ściernic ANDRE ze spoiwem ceramicznym - w okresie 9 tygodni,
- w przypadku produkcji ściernic ANDRE ze spoiwem żywicznym – w okresie 7 tygodni.
6. W przypadku produktów niestandardowych zlecanych do produkcji przyjmuje się ilościową tolerancję wykonania na poziomie ±15% (nie mniej niż 1 sztuka).
7. Zamówienie jest kompletne jeżeli zostały podane:
- ilość, - typ, kształt / zarys,
- wymiary,
- charakterystyka techniczna,
- wymagana prędkość robocza.
9. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z działem handlowym. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez firmę MAJER lub D.A.S. do dnia tej rezygnacji.
 
II. Ceny i płatności
1. Ceny produktów oferowanych przez firmę MAJER i D.A.S. znajdują się w obowiązującym cenniku lub są wyceniane indywidualnie.
2. Ceny transakcyjne uwzględniają:
- rabat od wartości zamówienia,
- rabat za realizację zamówień za pośrednictwem platformy internetowej - sklep.majer-hurt.com.
3. Obowiązują formy płatności uzgodnione z Klientem w przedziale: od przesyłki pobraniowej do odroczonego terminu płatności 30 dni, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Termin płatności ma wpływ na wysokość rabatu podstawowego.
4. Niezapłacone w terminie należności skutkują blokadą kolejnych wysyłek i przyjmowania nowych zamówień.
5. Przerwa w kontaktach handlowych (brak zakupów) przez okres 3 miesięcy skutkuje wygaśnięciem uzgodnionych warunków handlowych.
 
III. Własność towaru w przypadku odroczonej formy płatności
Zgodnie z artykułem 589 k.c. w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, towar pozostaje własnością sprzedawcy (MAJER lub D.A.S.) do czasu zapłacenia całości ceny sprzedaży przez kupującego. Zastrzeżenie prawa własności towaru do momentu zapłaty ceny oznacza, że prawo własności pozostaje przy sprzedawcy.
 
IV. Dostawy
1. Dostawa zamówienia do Klienta odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
2. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia wysyłki towaru do klienta bezpośrednio od producenta.
 
V. Reklamacje
1. Klient, który nabył towary w firmie MAJER lub D.A.S. w przypadku nie dotrzymania warunków umowy / kontraktu, lub wymagań sformułowanych w zamówieniu może składać reklamacje dotyczące wyrobów i usług świadczonych przez MAJER lub D.A.S. w formie pisemnej, elektronicznej (e-mailem) lub telefonicznie.(VI. pkt 3.)
2. Podczas zgłoszenia reklamacji należy udzielić pełnej informacji, a w szczególności:
- oznaczenie i cechy reklamowanego towaru,
- numer partii, dane identyfikacyjne umieszczone na wyrobie i/lub opakowaniu,
- datę dostawy i ewentualnie numer faktury,
- kwestionowaną ilość wyrobów,
- opis roszczeń,
- inne materiały dokumentujące powstałą szkodę np. zdjęcia, filmy itp.
3. Reklamacje jakościowe i ilościowe należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta tel 18 3310072, e-mail: biuro@majer-hurt.com
4. Klient zobowiązany jest do spisania odpowiedniego protokołu szkodowego podczas stwierdzenia nieprawidłowości dostawy tzn. uszkodzenia wyrobów podczas transportu lub ich braku w przesyłce: 
- bezpośrednio podczas odbioru przesyłki
- lub w przypadku wady ukrytej do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy.
5. Klient jest zobligowany do zwrócenia szczególnej uwagi na zawartość wypełnionego przez przewoźnika ww. protokołu ze stanem rzeczywistym przesyłki. Jeśli kurier nie chce udokumentować widocznych z zewnątrz uszkodzeń, należy odmówić przyjęcia przesyłki. Protokół szkodowy należy dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.
 
VII. Postanowienia końcowe
1. Ogólne Warunki Umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.
2. Firma MAJER i D.A.S. przechowuje dane osobowe Klientów z uwzględnieniem przepisów ustawowych i przetwarza je wyłącznie w związku z zawieranymi zamówieniami.
3. Wszelkie spory pomiędzy firmą MAJER i D.A.S. a przedsiębiorcami, będą rozstrzygane polubownie, w innym wypadku, spory będą trafiać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby firmy MAJER i D.A.S..


Wszelkie prawa zastrzeżone © Majer | 2000-2012